ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                                                УХВАЛЕНО

Міністерством юстиції України                                     другим Конгресом  ГКУ в м.

10  червня 1993 р.                                                           Донецьку 3 жовтня 1992 р.

Свідоцтво N 469

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ                                             ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

ПОГОДЖЕНІ Міністерством                                                                    ВНЕСЕНІ

юстиції України                                                               п’ятим З’їздом Громадянського

27 січня 1995 р.                                                           Конгресу України  в м. Донецьку

Лист № 11-1076                                                                             5-6 листопада 1994 р.

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ                                               ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

ПОГОДЖЕНІ Міністерством                                                                         ВНЕСЕНІ

юстиції України                                                          восьмим З’їздом Громадянського

18 серпня 1998 р.                                                      Конгресу України  в м. Донецьку

26 квітня 1998 р.

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ                                               ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

ПОГОДЖЕНІ Міністерством                                                                          ВНЕСЕНІ

юстиції України                                                                десятим З’їздом Слов’янської

«17» жовтня  2001 р.                                                      партії в м. Києві 17 квітня 2001 р.

 

ЗІ  ЗМІНАМИ  наказом                                                        ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

міністерства Юстиції                                                                                       ВНЕСЕНІ

від ”___” __________ 2007р.                                     шістнадцятим З’їздом Слов’янської

№__________                                                 партії в м. Донецьку   7 липня 2007 р

Директор департаменту легалізації та

регулювання діяльності бюро кредитних історій

 

_______________   О.М. Семьоркіна

 

С Т А Т У Т

 

 

СЛОВ’ЯНСЬКОЇ  ПАРТІЇ

 

 

1. Загальні положення.

 

Слов’янська партія ( надалі  СП)  є  політичною партією,  яка діє на території України на підставі Конституції України та чинного законодавства,  керуючись своїм Статутом та програмними документами.

 

2. Цілі та завдання СП.

 

2.1. Мета:

Консолідація демократичних  сил  з метою побудови в  Україні громадянського суспільства, відновлення зруйнованих в наслідок розпаду СРСР економічних,  культурних,  інформаційних та інших зв’язків   між   колишніми   республіками  СРСР,  перетворення Співдружності Незалежних Держав (СНД) з механізму  цивілізованого  розлучення  в  механізм  об’єднання незалежних держав та інтеграція України разом з іншими державами СНД в світове економічне співтовариство.

2.2. Завдання:

— Затвердження та відстоювання прав і свобод кожної  людини, пріоритету прав особи над правами нації та держави.

— Боротьба проти націонал-шовінізму,  тоталітаризму, авторитаризму.

— Сприяння створенню рівних умов для розвитку всіх культур в Україні.  Визнання реально сформованої двомовності та  надання російській мові статусу другої державної поряд з українською.

— Затвердження федеративно-земельного устрою України, що забезпечує повноцінне самоврядування регіонів.

— Укріплення СНД, створення в рамках СНД постійно діючих координаційних органів з чітко визначеними повноваженнями.

— Сприяння створенню ефективних механізмів забезпечення зайнятості  та  соціальної  адаптації  громадян в умовах ринкової економіки.

2.3. СП досягає статутних та програмних завдань ненасильницькими заходами  у  відповідності  до  чинного законодавства шляхом:

— роз’яснювальної та агітаційної роботи з населенням;

— вивчення та формування  громадської  думки,  проведення опитів населення, участі в референдумах;

— проведення масових громадських заходів  (мітингів,  демонстрацій, збирання підписів, тощо);

— участі в формуванні органів влади всіх рівнів;

— участі своїх представників в роботі органів влади;

— участі в наукових розробках суспільно-політичних  проблем;

— організації проведення лекцій, семінарів, наукових конференцій з економічних, політичних, питань законодавства, прав людини, історії та культури;

— співпраці з іншими політичними партіями та громадськими організаціями.

 

3. Членство в СП.  Права та обов’язки членів.

 

3.1. Членами СП можуть бути громадяни України віком не молодше 18 років, які визнають програму та Статут СП. Для вступу необхідно подати заяву в одну з регіональних організацій та сплатити вступний внесок.

3.2. Для  припинення  членства  достатньо  подати  заяву  у відповідну регіональну організацію.

Членство в партії  може бути зупинено, на підставі особистої заяви на час перебування члена партії на посадах, зазначених в частині 3 ст. 6 Закону „Про політичні партії”.

Після звільнення з зазначених посад членство в партії може бути поновлено, на підставі особистої заяви. Проте не може бути поновлена посада, яку займав член партії перед зупиненням членства.

Член партії, який не був з неї виключений,  а вийшов з партії за власним бажанням, не має жодних обмежень, що до повторного вступу до партії. Якщо член партії був виключений з партії, він не може вступити до партії повторно. Проте членство може бути поновлено шляхом подачі апеляції. Терміну для подачі апеляції не встановлено.

 

3.3. Член СП,  який наніс СП своїми діями політичний, моральний або матеріальний збиток, може бути виключений з членів СП за рішенням Ради партії. Член СП, який більше року не приймає участі в роботі жодної  організації  СП  та  не сплачує членських внесків, вважається виключеним із лав СП.

Членство в СП не  сумісно з  пропагандою  насильства, класової,  національної,  релігійної  винятковості,  обмеження прав людини, націонал-шовінізмом у будь-яких його проявах, нетерпимістю до інакомислення.

3.4 Інші  порушення  вимог статуту караються доганою з боку керівного органу регіональної організації,  або керівного  органу СП.

 

3.5. Член СП має право:

—   приймати участь в зборах регіональних організацій;

— обирати та бути обраним у керівні органи СП, регіональної організації;

—   бути  обраним  делегатом на З’їзд;

—   приймати участь у роботі З’їзду з правом дорадчого голосу;

—   приймати участь у будь-яких заходах, які проводить СП;

—   отримувати будь-яку інформацію про діяльність СП;

— відстоювати  свою  точку  зору  з будь-якого питання як до                        прийняття рішення, так і після цього, але не заважати виконанню прийнятих рішень;

—   на політичну ініціативу в рамках Статуту та програми СП;

— апелювати до  Ради  партії з приводу накладення стягнення регіональною організацією.

3.6. Член СП зобов’язаний:

— дотримуватись вимог цього Статуту;

— сприяти розповсюдженню ідей СП;

— від імені СП не робити заяв і не виконувати дій, відносно яких керівними органами було прийняте негативне рішення;

— виконувати рішення керівних органів,  якщо ці  рішення  не протирічать його переконанням чи совісті, чи якщо він не подав свій голос проти прийняття цих рішень;

— кожного кварталу сплачувати членські внески.

3.7. Прибічники СП. Прибічником СП може бути громадянин України не молодший 14 років,  який підтримує програму та Статут СП.  Прибічники реєструються в одній з регіональних  організацій.

3.8. Порядок  оформлення   членства,   обліку   членів   та реєстрації Прибічників  здійснюється  згідно з положенням «Про порядок оформлення членства в СП»,  яке  розробляється  РП  та затверджується З’їздом.

3.9. Всі організації СП та їх органи зобов’язані:

— захищати законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

— надавати членам СП за їх вимогою будь-яку інформацію, яка є  в їхньому розпорядженні,  за винятком тієї,  поширення якої порушує права людини;

— забезпечити  можливість  участі членів організації в прийнятті рішень та обговоренні її діяльності.

 

4. Керівні органи СП.

 

4.1. Керівними органами СП є З’їзд , Рада партії (РП) та Президія.

4.2. Вищім керівним органом є З’їзд.  Рада партії є представницький орган,  що  забезпечує  взаємодію регіональних організацій та  фракцій.  Президія  —  постійно  діючий  орган, підзвітний РП та З’їзду.

4.3. Регіональні організації мають право самостійно висувати кандидатів на виборах усіх рівнів, усіх гілок влади  свого регіону згідно чинного законодавства. Місцеві організації самостійно висувають кандидатів до місцевих органів влади згідно чинного законодавства.

4.4. Кандидатура на посаду президента від  СП  висувається З’їздом.

 

5. Порядок створення і діяльності статутних органів.

 

5.1. Основою СП є регіональні організації та фракції.

5.2. Регіональні організації утворюються по територіальному принципу.  Регіональними організаціями є Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації.

 

 

5.3. Регіональна організація.

Регіональна організація створюється при наявності 5 членів партії, що проживають на території регіону. Регіональна організація може поділятися на місцеві організації у відповідності з адміністративно-територіальним поділом (районні, міські, районні в містах, селищні, сільські). Місцеві організації утворюються за принципом з гори вниз (тобто районні при наявності обласної, районні в містах при наявності міської, селищні та сільські при наявності районної). Первинним осередком є організація, що не має подальшого поділу. Місцеві організації утворюються при наявності 3 членів партії, що проживають на відповідній території. Всі організації мають типову структуру. Організації мають Голову, його заступника, Раду і ревізійну комісію, що обираються терміном на рік рішенням загального зібрання або конференції. В організаціях, що не мають подальшого поділу вищим керівним органом є загальне зібрання. В організаціях, що мають подальше ділення, вищим керівним органом є конференція. Всі партійні організації можуть набувати статусу юридичної особи та реєструються  відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України на підставі протоколу зібрання (конференції) даної організації і рішення Ради вищестоящої організації або Ради партії, якщо інший порядок не передбачений Законом. Рішення Рад, зібрань і конференцій приймаються простою більшістю від числа членів, що прийняли участь в голосуванні. Всі зареєстровані партійні організації мають печатку з зображенням емблеми партії, кутовий штамп, рахунки в банківських установах, ведуть бухгалтерську звітність.

5.4. Керівні органи регіональних і місцевих організацій.

Загальне зібрання (конференція) — вищий керівний орган місцевої (регіональної) організації.

 • обирає Голову організації, заступника голови, Раду та ревізійну комісію;
 • заслуховує звіт голови та ревізійної комісії;
 • обирає делегатів на конференції вищестоящих організацій, на З’їзд партії та представника в Раду партії у відповідності з виділеною квотою;
 • визначає основні завдання організації в поточний період і тактику їх виконання.

Рада організації — керівний орган, діючий в період між зібраннями (конференціями). Рада:

 • Приймає рішення в межах компетенції даної організації;
 • Забезпечує активну участь кожного члена партії в роботі організації;
 • Скликає чергові (не рідше разу в квартал) і позачергові зібрання  (конференції), визначає норму представництва і порядок їхнього скликання;
 • Затверджує регламент проведення зборів та конференцій, вносить зміни та доповнення до нього;
 • Здійснює господарську діяльність організації;
 • Забезпечує облік членів організацій і структурних підрозділів партії, організує збір членських внесків;
 • приймає рішення про виключення з СП осіб, що вибули з організації за власним бажанням,  та тих, що більше року не приймають участі в діяльності партії;
 • приймають рішення про відновлення членства осіб, що вибули за власним бажанням, або призупинили своє членство;
 • Здійснює прийом в члени партії громадян, що проживають на території осередку, а також громадян України, що проживають за межами території діяльності осередку в разі відсутності осередку за місцем проживання;
 • Здійснює накладення партійних стягнень, аж до виключення з партії;
 • Розглядає апеляції членів партії на рішення нижчестоящих організацій.

Рада підзвітна загальному зібранню (конференції).

Голова організації.

 • Представляє інтереси організації в взаємовідносинах з місцевими органами державної влади, партійними і громадськими організаціями; підписує юридичні і інші документи організації;
 • Веде засідання Ради, головує на зібранні (конференції);
 • Приймає оперативні рішення в межах компетенції даної організації.

Голова підзвітній зібранню (конференції) і Раді.

Заступник.

 • Виконує доручення голови;
 • Виконує обов’язки голови в випадку його відсутності.

Ревізійна комісія.

 • Самостійно обирає свого голову;
 • Здійснює контроль за господарською діяльністю організації і доводить результати ревізії до членів організації на загальному зібранні (конференції);
 • Виконує доручення вищестоящої ревізійної комісії;
 • Виходить з пропозиціями в Раду вищестоящої організації.

 

5.5. Кожна регіональна організація та фракція має своїх представників в  Раді партії. Представники делегуються на певний термін, який визначається організацією самостійно. Регіональні  організації та фракції мають право в будь-який час замінити своїх представників в РП.

5.6. У складі регіональних організацій, а також в СП в цілому можуть утворюватись фракції.  Фракції утворюються як об’єднання членів СП для захисту прав  меншості.  Фракції  мають своє  найменування  та  діють у відповідності із статутом СП. Фракції не можуть бути юридичними особами. Утворення фракції затверджується Радою партії. Фракції можуть мати своїх прибічників. Фракції мають право на пропорційне представництво в усіх статутних органах СП та при висуванні кандидатів від СП на вибори всіх рівнів усіх  гілок влади.

5.7. Регіональні організації і  фракції в  партії створюються  на загальних зборах (конференціях) організацій і фракцій за рішенням  Ради партії. Реєстрація регіональної організації в  місцевих органах виконавчої влади в  якості юридичної  особи  здійснюється на основі рішення  Ради партії  і  протоколу зборів або конференції регіональної організації.

5.8. Вищим органом  СП  є  З’їзд,  який  скликається  за рішенням попереднього  З’їзду,  РП,  або за вимогою не менше однієї третини регіональних організацій.  З’їзд  скликається не рідше одного разу на рік. З’їзд правомочний,  якщо на ньому присутні делегати не менш ніж від двох третин  зареєстрованих регіональних відділень (обласних та міських).  Голосування на З’їзді правомочне, якщо в ньому прийняло участь не менше половини від зареєстрованих на З’їзді делегатів. Рішення вважається прийнятим,  якщо за нього  проголосувало  більше  половини  від  тих, що взяли участь в голосуванні. З’їзд проводиться у відповідності з регламентом.

5.9. З’їзд:

—         приймає програму та Статут СП, затверджує зміни та доповнення до нього;

—         затверджує регламент роботи З’їздів, вносить зміни та доповнення до регламенту;

—   обирає Голову партії, Заступників  голови партії, Секретаря партії, Президію та Ревізійну комісію;

—     визначає основні завдання СП в поточний період і тактику їх виконання;

—  заслуховує звіти Голови партії, Секретаря партії, Президії та Ревізійної комісії і приймає по ним рішення;

— визначає квоту представництва кожної регіональної  організації і фракції в РП;

5.10.  Рада партії — представницький орган регіональних організацій та фракцій, що діє в період між З’їздами.

5.11. Засідання  Ради  партії вважаються  правомочними, якщо на них присутні не менше половини делегованих представників.  Рішення про проведення засідання РП приймається Головою партії,  Президією або з вимоги не менше 1/5 регіональних організацій.

5.12.  Голосування на засіданні Ради партії правомочне , якщо в  ньому прийняло  участь більш  половини прибулих на Раду  з  правом голосу. Рішення  Ради  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш  половини з тих, що прийняли участь в  голосуванні. Рада збирається не рідше одного засідання в  квартал.

5.13. Рішення   РП  є  обов’язковим  для  регіональної  організації чи фракції,  якщо більшість її  представників  в  РП проголосували  за це рішення.  В протилежному випадку воно для даної організації чи фракції є рекомендаційним.

5.14. Повноваження РП:

— розглядає питання діяльності партії по пропозиціях Президії і регіональних організацій;

— координує діяльність регіональних організацій і  фракцій;

— контролює роботу Президії, в спірних питаннях приймає остаточне рішення;

— організує проведення дискусій і референдумів;

—         приймає звернення від імені Ради СП;

— визначає порядок і обсяги відрахувань регіональних організацій і фракцій на потреби СП;

—         координує виборчі кампанії на виборах державних органів влади;

—         скликає З’їзд СП, пропонує порядок денний З’їзду;

—         затверджує норму представництва на З’їзді;

—   виносить на З’їзд кандидатури членів Президії;

— вносить зміни і доповнення в Статут з наступним затвердженням на З’їзді;

— приймає рішення про виключення членів з СП, розглядає апеляції членів СП з питань виключення їх з партії рішенням будь-якої з регіональних організацій і накладення інших стягнень, розбирає конфліктні ситуації і виносить своє рішення, що може бути скасоване тільки З’їздом;

— приймає рішення про розпуск регіональних і місцевих організацій та фракцій з наступних підстав: бездіяльність, грубе порушення статуту, діяльність яка наносить політичної шкоди партії в цілому. В разі розпуску регіональної (місцевої) організації Радою партії припиняється діяльність всіх керівних органів організації, призначається дата і місце проведення установчої конференції (зборів)  організації, та член Президії партії, відповідальний за організацію її проведення. В разі розпуску фракції, діяльність фракції припиняється. Розпуск організації чи фракції не передбачає виключення з партії її членів.

5.15. Президія  є  постійно  діючим   органом,   що   керує діяльністю СП в період між засіданнями РП. Президія підзвітна РП.

5.16. Повноваження Президії:

— організує проведення дискусій та референдумів;

— приймає заяви від імені Президії СП;

— здійснює господарське управління майном та коштами СП;

— здійснює облік регіональних організацій та фракцій;

— координує  виборчі  кампанії при виборах державних органів влади;

— готує зміни та доповнення до Статуту  СП;

— організує видавницьку діяльність, приймає рішення про заснування засобів   масової інформації, інформаційних центрів, видавництв, редакцій газет та журналів;

— скликає  Раду партії,  та готує порядок денний засідань РП;

5.17. Президія засідає не рідше одного разу в  два місяця. В  склад  Президії по  посаді входять Голова партії, Заступники  голови партії і  Секретар. Члени Президії делегуються в  Раду  в межах квоти, прийнятої для регіональних організацій і фракцій. Кожний член Президії відповідає за свій сектор праці. Президія повноважна приймати  рішення , якщо на засіданні присутні більше половини її складу . Голосування на засіданні Президії правомочне, якщо в  ньому прийняло  участь більш  половини прибулих на засідання членів Президії. Рішення  Президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш  половини з тих, що прийняли участь в  голосуванні.

5.18. Президія має штаб-квартиру та секретаріат.  В секретаріат залучаються члени регіональної організації, на території якої знаходиться штаб-квартира,  або функціонери по найму. Секретаріат   здійснює  технічне  забезпечення  роботи  Голови партії, РП і Президії.

5.19. Президію очолює Голова партії.

5.20. Голова партії:

— представляє  СП в його взаємовідношеннях з іншими об’єднаннями громадян та державними органами;

— робить   заяви від імені СП в засобах масової інформації;

— веде  З’їзд, засідання РП та Президії;

— несе   персональну відповідальність у межах своїх повноважень;

— пропонує З’їзду кандидатури своїх заступників;

— визначає дату і місце проведення засідань РП та Президії;

— приймає   оперативні  рішення  в  проміжку  між

засіданнями РП та Президії.

5.21. Голова партії, Перший заступник голови партії та особи, уповноважені  РП для ведення фінансових операцій,  мають право підпису фінансових та юридичних документів.  Право першого підпису  надається Голові партії.

 

5.22. Перший заступник голови партії:

—  виконує доручення Голови партії;

—  тимчасово виконує обов’язки Голови партії в разі  його  відсутності;

—         несе персональну відповідальність в межах своїх повноважень.

5.23. Заступники голови партії

—         координують роботу членів президії та регіональних організацій у відповідності з визначеним сектором роботи.

—         несуть відповідальність за визначений сектор.

5.24. Секретар партії:

— керує роботою секретаріату;

— виконує технічну підготовку засідань Президії та РП;

— несе персональну відповідальність в межах своїх повноважень.

5.25. Ревізійна комісія:

— підзвітна З’їзду;

— самостійно обирає свого голову;

— проводить ревізію фінансово-господарської діяльності СП і результати перевірок виносить на розгляд З’їзду.

5.26. Строк  повноважень  Голови  партії,  Заступників голови партії, Секретаря партії,  Президії та Ревізійної комісії  —  два роки.

6. Господарська діяльність та кошти СП.

 

6.1. СП здійснює продаж суспільно-політичної літератури, інших  агітаційних  матеріалів,  виробів з власною символікою, організує проведення фестивалів,  свят,  виставок,  лекцій  та інших суспільно-політичних заходів.  СП,  та створені нею організації  зобов’язані  вести  оперативний  та  бухгалтерський облік, статистичну звітність та зареєструватись в органах державної податкової інспекції.

6.2. СП засновує засоби масової інформації, підприємства, що здійснюють продаж суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення виставок,  лекцій, фестивалів та інших суспільно-політичних заходів.

6.3. Кошти СП складаються із членських внесків,  пожертвувань та інших джерел, визначених чинним Законодавством .  Розмір членських внесків не  регламентується  і визначається кожною первинною організацією самостійно.

Витрати з партійного рахунку здійснюються за підписом Голови партії. Голова партії може доручити здійснення фінансових витрат одному з членів Президії.

Витрати з рахунків партійних регіональних та місцевих організацій здійснюються за підписом голови відповідної організації.

6.4. СП може придбати або отримувати у вигляді пожертвувань згідно з законодавством України майно, необхідне для проведення статутної діяльності.

6.5. Кожна партійна  організація  може   мати   власні кошти.  Порядок та обсяги відрахувань регіональних та місцевих організацій на спільні витрати СП визначаться рішенням РП або Президії по узгодженню з керівництвом кожної  регіональної  організації.

6.6. Кожного року СП подає фінансовим  органам  декларацію про свої прибутки та витрати,  підписану Головою партії або  особою,  уповноваженою для проведення фінансових операцій. У відповідності до Закону звіт публікується в засобах масової інформації.

 

7. Порядок внесення змін та доповнень в Статут та Програму СП.

 

7.1. Зміни і доповнення до Статуту готуються Президією, виносяться на З’їзд Радою партії і затверджуються рішенням З’їзду. У виключних випадках Рада партії вносить зміни та доповнення до Статуту з наступним затвердженням на З’їзді.

7.2 Програма партії чи зміни до неї приймаються З’їздом після обговорення в регіональних організаціях і на Президії. Проект програми чи змін до неї готується Президією і виноситься на З’їзд з урахуванням пропозицій регіональних організацій.

 

8. Припинення діяльності СП.

 

8.1. З’їзд повноважний приймати рішення що до розпуску партії якщо на ньому присутні представники не менш ніж від 3/4 зареєстрованих партійних організацій. Питання про розпуск партії може бути внесено до порядку денного і розглядатись на З’їзді за умови його попереднього розгляду на конференціях регіональних організацій  і підтримці цього рішення не менше ніж 2/3 регіональних організацій. Рішення про припинення діяльності партії приймається  2/3 голосів від загальної кількості делегатів,  обраних  на  З’їзд згідно з вимогами Статуту. Діяльність партії припиняється також за рішенням Суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

8.2. У  випадку  ліквідації  СП  Рада партії створює ліквідаційну комісію,  яка реалізує майно,  розраховується  із бюджетом та   кредиторами.   Кошти   та  інше  майно  не  може перерозподілятись між членами і використовуються для виконання статутних завдань   та   інших   цілей,   передбачених  діючим законодавством України.

 

9. СП є юридичною особою,  має рахунки,  має  власну  символіку, штамп, печатку та бланк, зразки яких затверджуються РП або Президією та реєструються в установленому Законом порядку.

 

10. Юридична адреса.

340000, м.Донецьк, вул.Постишева, буд. 70.

 

 

Статут прийнятий другим Конгресом  3 жовтня 1992р.  в м.

Донецьку. Зміни та доповнення прийняті 5-м З’їздом 5-6 листопада 1994 р. в м. Донецьку,  8-м З’їздом 26 квітня 1998 р. в м. Донецьку,  10-м З’їздом Слов’янської партії 17 квітня 2001р. в м. Києві, та 16-м З’їздом Слов’янської партії 7 липня 2007 р. в м. Донецьку.